Przegląd Historyczny, 100, 2009, z. 4

[Zmarł Profesor Stefan Krzysztof Kuczyński]

Download article

Pokora i upokorzenie króla — rytuały i emocje

AbstractDownload article

Funkcjonowanie siedemnastowiecznego dworu kobiecego w świetle pism La Grande Mademoiselle

AbstractDownload article

dwór kobiecy, kobiety, XVII wiek

Nobilitacje i nobilitowani w Królestwie Polskim w latach 1816–1830 — próba charakterystyki

AbstractDownload article

nobilitacje, nobilitowani, Królestwo Polskie, XIX wiek

Ikonografia i inne źródła do historii europejskiej rodziny czasów nowożytnych (XVI–XVIII w.) (uwagi dyskusyjne)

Download article

ikonografia, rodzina

„Polityka solna” w Księstwie Warszawskim w latach 1807–1815

Download article

polityka solna, Księstwo Warszawskie

Katolicy i ewangelicy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu — analiza umieralności

Download article

demografia, Poznań, XIX wiek, umieralność, katolicy, ewangelicy

Dymisja ministra Augusta Zaleskiego w świetle raportów bułgarskiego MSZ

Download article

August Zaleski, ministrowie spraw zagranicznych, Polska, raporty, Bułgaria

Katastrofa — nomen omen (na marginesie pracy Rafała Kowalczyka, Katastrofa Wielkiej Armii Napoleona w Rosji w 1812 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 495)

Download article

Kościół katolicki i państwo rosyjskie po powstaniu styczniowym (Krzysztof Lewalski, Kościół rzymskokatolicki a władze carskie w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 422)

Download article

Plamy na bandażu (Mariusz Borowiak, Plamy na banderze, Alma–Press, Warszawa 2007, s. 415)

Download article

Reportaż o pamięci (Jean–Yves Potel, La fin de l’innocence. La Pologne face à son passé juif, Editions Autrement, Paris 2009, s. 284)

Download article

Recenzja: A Local Society in Transition. The „Henryków Book” and Related Documents, tłum. i oprac. Piotr Górecki, „Studies and Texts”, t. 155, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto 2007

Download article

Recenzja: Małgorzata Pilaszek, Procesy o czary w Polsce w wiekach XV–XVIII, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2008, s. 556

Download article

Recenzja: Piotr Kroll, Od ugody hadziackiej do Cudnowa — Kozaczyzna między Rzecząpospolitą a Moskwą w latach 1658–1660, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 452

Download article

Recenzja: Dariusz Nawrot, Litwa i Napoleon w 1812 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 792

Download article

Recenzja: Hans H. Lembke, Die Schwarzen Schafe bei den Gradenwitz und Kuczynski. Zwei Berliner Familien im 19. und 20. Jahrhundert, trafo Wissenschaftsverlag, Berlin 2008, s. 433

Download article

Recenzja: Roman Baron, Między Polską i Czechami. W optyce historyka z Brna, Toruń 2009, s. 281

Download article

Recenzja: Andrzej Czyżewski, Destalinizacja polskiej nauki historycznej w drugiej połowie lat 50. XX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 119

Download article

Recenzja: Peter Ullgren, Det stora nordiska kriget 1700–1721. En berättelse om stormarkten Sveriges fall, Prisma, Stockholm 2008, s. 372

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout